Facebook: 
   Sisu: 
 

“Vene tankid” pole ära läinudki

Jüri Toomepuu: Eestlaste osakaal Eesti elanike hulgas ei ole tõusnud

www.DELFI.ee
Jüri Toomepuu: Eestlaste osakaal Eesti elanike hulgas ei ole tõusnud

Foto: Andres Putting

Eesti Ekspressis (3. veebruar, 2013) avaldatud Delfi graafika väidab,et eestlaste osakaal rahvastikus on viimase kahe rahvaloenduse ajal kasvanud. Kahjuks pole Eesti Statiskaameti andmed, mida Delfi kasutab, õiged.

Meie statiskaamet on juba ammu lootusetult segamini ajanud kodakondsuse ja rahvuse. Nende arv, kes statiskaameti andmetel on eestlased, on suurenenud, aga, nagu on varem teatanud kõik meie tõsiseltvõetavad demograafia teadlased, on paljud venelased, esmajärjekorras endised julgeoleku töötajad, hakanud endid lihtsalt määritlema eestlastena, jäädes samas nagu Yana Toom, Eesti-vaenulikeks venelasteks. Statiskaameti andmetel on venelaste protsent kogu viimase 17 aasta jooksul püsinud umbes kolmandiku, aga fakt on see, endiste okupantide sugulasi lubavad meie tobedad seadused ikka veel piiramatul arvul sisse voorida samas kui eestlased põgenevad massiliselt oma kodumaalt.

 

Riigikogu valimisteks registreeritute arv tõusis 1992. aastast (678 570), 2011. aasta valimisteni (947 910) umbes 40%. Eestlasi ei ole kuskilt juurde tulnud, vastupidi, eestlaste arv vähenes nende aastate jooksul negatiivse iibe ja väljarände tõttu. Registreerinute arvu kasv näitab seega vene valijate proportsiooni kasvu Eesti elanikkonnas. Kui see ületab 50% võib arvata, et eestlased on jäänud vähemusrahavaks oma põlisel kodumaal ja Stalini genotsiidi ja ümberrahvustamise poliitika on jõudnud lõpusirgele.

Eesti järjest kiirenevas venestamises on otseselt süüdi Eesti ajaloo kõikide aegade kõige suurem viga, esimese Mart Laari valitsuse otsus eirata Genfi konventsiooni ja põlistada kõik vene okupandid ja nende järeltulijad Eesti alalisteks kodanikeks ja seega tulevasteks kodanikeks. Lennart “Nikolajev” Meri jätkas. Ta põlistas oma juulilepetega elanikeks veel umbes 20 000 eriti Eesti-vaenulikku punaarmeelast ja julgeoleku agenti, koos perekondadega umbes 100 000 venelast.

Ainuke lootus, et meie kodumaa püsiks iseseisva riigina, kus valitseb põlisrahvas, on kehtestada moratoorium kodakondsuse kinkimisele endistele okupantidele ja nende järeltulijatele, tühistada seadused mis lubavad nende sugulastel asuda Eestisse, läbi vaadata kõik varasemad kodakondsuse andmised ja tühistada need paljud, mis on antud võltsdokumentide alusel.

Tasuks ka lubada Eestist jäädavalt ja alatiseks lahkuda kõikidel venelastest vangla elanikel, kes, muide, moodustavad enamuse Eestis asuvatest kurjategijatest ja vangidest. Iga sellise ülalpidamine maksab rohkem kui ühe pensionäri toetamine.

_____________________

Postitas EIP teabetoimkond

2,032 total views, 1 views today

Kas kohtu alla?

esmaspäev, 4. veebruar 2013
MATTI ILVES: KAS MEIE RIIGIJUHID JA RIIGIKOGU LIIKMED PEAKS ANDMA KOHTU ALLA?

Seoses Euroopa Liidus ametlikult loodava föderaalriigi (föderaalriik ongi juba sündinud, piire pole ja kehtestatud ka tööjõu vaba liikumine – mis on täieliku föderaalriigi peamine tunnus), tegelikult aga liikumisega unitaarriigi poole, seega on juba kaotanud Eesti riik sõltumatuse ja iseseisvuse. Meie persident ja peaminister, ning Riigikugu saadikud on asunud seda suunda rahva hulgas aktiivselt propageerima ja jäägitult toetama. Selline tegevus ei käi aga kokku nende poolt antud ametivannetega. Arvan, et nüüd kuuluvadki nad kohtu alla andmisele kui vandemurdjad ja -rikkujad.

AMETIVANDED

Presidendi ametivanne:
Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Eesti Vabariigi kasuks.

Riigikogu liikmete ametivanne:
Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu (…) koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Vabariigi valitsuse ametivanne:
Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik,et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees.Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.

VÄLJAVÕTTED EESTI VABARIIGI KEHTIVAST PÕHISEADUSEST:

Preambula:
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade -võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.

§ 1.Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.

§ 15.Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist.Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus.

Nüüd peaks meile täiesti selge olema, et president, valitsus ja Riigikogu liikmed on tegutsenud ja tegutsevad jätkuvalt põhiseaduse otsese rikkumise nimel, ning on murdnud vannet mille nad riigile-rahvale on andnud ja seepärast kuuluvad nad toetudes põhiseaduse 1§ ning §15 alusel kohtu alla andmisele kui kurjtegijad.

_______________________________________________________

Allikas: rahvuslane.blogspot.com

Postitas EIP teabetoimkond

2,919 total views, 1 views today