Vello Leito poliitiline manifest

I OLUKORRA KUJUNEMIMNE

1. 1978. aastal läks Hiina üle kapitalistlikule turumajandusele, millele järgnes maailmas ennenägematu majanduskasv, nii kasvu numbrite poolest (keskmiselt 12% aastas), kui ka selle kestvuse osas – kestab tänase päevani. Tegemist oli globaalhegemoonia võiduavanguga.

2. Võrdluseks: NSVL keskmine majanduskasv 80ndatel aastatel oli 1,7%, majanduslangus algas 1989. aasta teises pooles.

3. 01.07.1987 kuulutati välja Ühtse Euroopa akt, mis nägi ette ühtse Euroopa riigi loomise.

4. Samal aastal kuulutas NSVL välja perestroika ja ülemineku Euroopa ühiskodu loomisele. Viimane tähendab territoriaalselt, majanduslikult ja poliitiliselt ühendatud Venemaad ja Euroopa Liitu – vastust Hiina hegemooniataotlusele.

5. 1991. aastal Eesti formaalselt iseseisvus ja võttis 1992. aastal vastu põhiseaduse. Tänaseks on vaidlustamatult selge, et Eesti ei taasiseseisvunud, vaid kanditi üle ELiidu kui föderatsiooni liiduvabariigiks.

6. Eesti ühendamisel ELiiduga tõlgendas ja tõlgendab riigikogu Eestit Euroopa Liidus oleva iseseisva riigina. See tõlgendus on formaaljuriidiline demagoogia, mille kasuistlik klass on Eestis pretsedenditu. Kuid riigikogu sofistika ei muuda midagi: Eesti riiki ei ole, on Eesti liiduvabariik.

7. Alternatiivses meedias võib sageli kohata väidet, et Eesti on uuskoloniseeritud riik. See ei ole nii, Eesti on EL föderatsiooni poolt annekteeritud riik. Eesti annekteeriti parlamendi sundimise kaudu riigiõiguslikule riigireetmisele. Kuna Eesti on Euroopa Liidu föderatsiooni liiduvabariik, siis EL õigus on EL konstitutsiooni (Lissaboni leping) kaudu ülimuslik Eesti põhiseaduse üle, st et Eesti põhiseadus ei kehti.

8. Eesti rahvuslik majandus on sisuliselt hävitatud, majandusküüditatuid on üle 130 000, rahva majandusliku jõukuse tase langeb pidevalt, toimetulek halveneb, ühiskonna sissetulekute ja väljaminekute omavaheline suhe muutub ostujõu kahjuks.

II KAHEKÜMNE AASTAGA SARNASESSE SEISU TAGASI

1. Oleme kahekümne aastaga tagasi jõudnud sarnasesse seisu, kus olime sovjetiaja lõpus, enne taasiseseisvumist: rahvuslik majandus on sööstlanguses, suur osa eestlastest on plahvatamas frustratsioonist, on sattunud kõigi ja kõige süüdistamise ennathävitavasse keerdesse, mis mingit lahendust endaga kaasa loomulikult ei too.

2. Jälle ei tohi asju nimetada nende õige nimega, poliitkorrektsuse vastu eksimine on karistatav. Reformierakond, alias valitsus, tegi minule sisuliselt oma häälekandja Delfi kaudu mitmeid süüdistusi-hoiatusi seoses seisukohavõttudega Norra sündmuste kohta, vt 28.07.2011 Delfi juhtkirja: “Äärmuslased ei saa end Norra terrorist nii lihtsalt tagandada.” Riigireeturparteist Reformierakond sildistas kaudselt Eesti Iseseisvusparteid – 1992. a. põhiseadusliku korra tagasitoomise eest võitlevat, faktikorrektset, tegutsemisviisilt mõõdukat, klassikalist poliitilist erakonda – natsionalistlikuks paremäärmuslikuks erakonnaks. Väga vääritu tegu, sisult vale.

4. EIP on artiklis õieti määritletud kui peavoolule opositsiooniline partei. Meile on lubatud “demokraatiale” omane peavooluvastase partei roll, kuid selle mööndusega, et oleme nn poliitkorrektsed, st et aktsepteerime võimulolevate parteide poliitilisi tõlgendusi või siis kaldume kõrvale nende poolt etteantud raamides. Meilt nõutakse käitumist põhimõttel, et võimulolev partei ongi riik. Sic! Ent ise seadusi mittetäitev Reformierakond ei ole veel riik. Lähtuda sellest, et Reformierakonna seisukohad on aprioorselt õiged ja EIP seisukohad vastandumise korral on aprioorselt valed, selline eeldus on poliitiline terror.

5. Eesti “demokraatias” sisuline opositsioon pole niisiis lubatud. Mul läks veel hästi, kõikidel nii hästi ei läinud, et minu faktoloogiliselt tõestatavaid seisukohti nimetati vaid reaalsusest irdunud seisukohtadeks. Tegelikult on väljend “reaalsusest irdunud seisukohad” Delfi poolt päris hea leid – ei “tapa”, ent jätab üles tugeva ähvarduse: kui sa poliitkorrektne pole, siis sa end Norra terrorist lahti siduda ei saa! See ei ole salliv poliitika meie suhtes, ka see on poliitiline terror. Samas meilt nõutakse sallivat poliitikat. Vastuolu, ju.

6. Poliitkorrektsuse kohta deklareerin. Ma ei ole elust irdunud, ma lihtsalt pole nn poliitkorrektne. Minu seisukohad on jõudnud ja jõuavad ühiskonna käsutusse ennekõike just seeläbi, et ma ei ole poliitkorrektne. Viimane on poliitiliste päripurjetajate keel – kurjuse ja ülekohtu elukeskkond. Eesti rahva väärikus on päästetud vähemalt sedavõrd, et Eesti Iseseisvuspartei julgeb tõele näkku vaadata ja seda välja öelda. Paljuks sellest piisab, seda näitab aeg.

7. Veel. Revolutsioonijärgsel Venemaal oli USA ärimees Armand Hammer nende suur sõber. Ta on läinud ajalukku sõnade autorina: “Tõerääkijatel pole tulevikku, tulevikku ehitatakse ainult valedele.” Milline on tulevik, mis ehitatud valedele, selle on ajalugu meile kätte näidanud. Ei ole nõus, et sellist tulevikku ehitatakse Eestimaale.

III VÄLJAPÄÄS ?

1. Enamus eesti kodanikest on mõistnud, et “suur idee” – minna Euroopa rikkusele kallale – osutus eesti inimese alatule ahnusele ülesehitatud labaseks lõksuks. Tänaseks on kõikidele selge, et väike-Peetri märss on tühjaks tehtud. Isegi peibutuspräänik “ühismatkaks” – EL “toetused” – osutusid meie märsist röövituks!!! Näiliselt anname küll ühe euro ja tagasi saame neli eurot, ent silmas pidades seda, et ettevõtluskapitalist moodustab väliskapital ca 80%, siis võib öelda, et EL toetustest jõuab Eesti inimeseni raha, mis moodustab poole meie poolt EL kassasse makstud liikmemaksust. Mõnitamise meistriklass!

2. Väljapääsu leidmine eeldab veel mitme asja mõistmist:

  • meie tee uuesti iseseisvuse taastamiseni ja majanduslikult eduka toimetulekuni ei saa põhimõtteliselt olla see tee, millel ka munakivid on kullatud, sest selline tee saab põhimõtteliselt olla üksnes peibutav põrgutee. Juriidiliselt ja ka tegelikult iseseisva Eesti teeks saab olla üksnes tarkus, järjekindlus, halastamatult küüned enda poole majandus, milles meie põhitrumpideks on geopoliitika, ülirikkalikud maapõuevarad, viljakas pinnas, mereriigiks olemine jne.

  • peame aduma, et Vene oht relva tasandil on lapsemeelsete hirmutamine – Venemaa ei tule tagasi tankidega, sest Eestisse jäetud 37 tuhat hästi väljaõpetatud ja relvastatud reservsõjaväelast tagavad Eestis siseriiklikult Venemaale kõik, mis nad vajalikuks peavad. Venemaa tuleb tagasi kavaluse ja rahaga ning ostab üles viimase kui õlekõrre – hävitades sellega eesti rahva riiklusvõime – juhul kui me sellel sündida laseme.

3. Ainuke põhimõtteliselt edukas väljapääsutee, mis väldiks rahva muutumise omariiklusvõimetuks etniliseks killuks oma põlisel kodumal, on üksikasjalikult lahti kirjutatud raamatus: “Eesti ja geopoliitika”, Vello Leito, Tallinn, 2002 ja Eesti Iseseisvuspartei poliitilise doktriiniga: “Eesti iseseisvus ja majandus – Eesti kui uusautarkiline geopoliitiline ruum” (vt EIP koduleheküljelt). Allikates toodud seisukohti aluseks võttes on võimalik üles ehitada praktiline lahend, mis võib osutuda päästvaks.

4. Kahjuks on praktilise lahendi kiire rakendamine takistatud võimulolevate parteide poolt ja seda olukorda ei saa eesti rahvas muuta enne kui 3,5 aasta pärast. Ja ka alles siis, kui järgmisteks valimisteks rahvas assimileerib veel kaks põhitõde:

  • valida tohib üksnes meeskondi;

  • ellujäämine eeldab rahvusliku majanduse ülestöötamist ning seejärel Euroopa Liidust väljaastumist. See on vältimatu, sest on alustatud üliforsseeritult Euroopa Liidu ümberehitamist kahekiiruseliseks Amsterdami liidulepingu järgseks liitriigiks, (nn keskus-perifeeria põhimõttele rajatud geopoliitiliseks ruumiks, vt viidatud raamat), milles keskuseks saab Saksamaa (võib-olla ka lisaks Prantsusmaa), kus Eestile ja teistele riikidele on jäetud doonorpiirkonna (loe oririikide) regionaalne roll ilma omariikluseta. Eesti rahvale siis omariiklusvõimetu etnilise killu staatus oma põlisel kodumaal, nagu eelpool juba öeldud sai.

5. Tuumik-Euroopa ühineb Venemaaga nii majanduslikult, territoriaalselt (täielik viisavabadus, kaupade, tööjõu ja teenuste vaba liikumine), kui ka poliitiliselt ja Euroopa ühiskodu saabki valmis! Olen korduvalt sellise moodustise kohta kasutanud ka nime: Eurussia impeerium, mis oleks siis Lääne poolt vastuseks Hiina hegemoonia võidukäigule. Sellise asjade arengu korral avaneb Eestile võimalus olla iseseisev riik puhvertsoonina geopoliitiliste ruumide vahel, mis samal ajal oleks ka kõikidele Lääne suurriikidele vastuvõetav ja sobivaim variant (vt viidatud raamat ja doktriin).

 

 

6. Ent päästvaiks võivad osutuda erakorralised valimised. On selgeid märke selle kohta, et Reformierakonna ja IRLi sõprus on vaid näitemäng, tegelikult on REF huvitatud IRLi utiliseerimisest enda kasuks. On vaidlustamatuid märke ka selle kohta, et Keskerakond sellisena ei jätka enam pikalt. On selgeid märke sellegi kohta, et nõrgenenud Keskerakond, IRL ja Sotsiaaldemokraadid suudavad moodustada koalitsiooni ning tõsta võimult Reformierakonna. Selline asjade käik oleks väga vajalik, sest kohutavamat varianti Eestile, kui seda on võimulolev Reformierakond, sellist lihtsalt ei ole.

7. Loodetavasti Eesti saatuse määramisel tõusevad väärikale positsioonile Keskerakonda “vangistatud” iseseisvuslased. Tuleb meelde tuletada, et 2003. aasta referendumi eel toimus Keskerakonna kongress, kus enamuse moodustasid Eesti iseseisvuse pooldajad – EI Euroopa Liidule sai veenva võidu. Seega üle poole keskerakonna liikmetest on oma sisu poolest iseseisvuslased. Eesti saatust kergendaks see, kui “vangistatud” iseseisvuslased astuksid välja Keskerakonnast, nõrgestaksid viimast sellega, ning leiaksid endale poliitmaastikul sobivama erakonna väljendamaks nende tegelikku poliitilist tahet. Näiteks liituksid Eesti Iseseisvusparteiga. Või siis moodustaksid lausa iseseisva poliitilise partei, mille põhieesmärgiks oleks Eesti päästmine. Selline käik on vajalik, sest praegune KE on tavaline riigireeturpartei kolme teise riigireeturpartei kõrval.

8. Keskerakonna iseseisvuslaste ees on avanenud missioonne võimalus aidata päästa Eesti. Näiteks eelpoolkirjeldatud viisil. Loomulikult soovitavalt koos Eesti Iseseisvusparteiga.

Vello Leito

Eesti Iseseisvuspartei esimees

25.08.2011

Avaldus saadetud: bns@bns.ee, err@err.ee, delfi@delfi.ee, online@postimees.ee, online@epl.ee, online@ohtuleht.ee, uudised@kanal2.ee, uudised@tv3.ee, info@tallinnatv.eu

1,822 total views, 2 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>