Eesti Iseseisvuspartei valimisplatvorm KOV 2009. a. valimistel. Täiendatud majandusosaga.

TÕDEME

1. Tõdeme, et kõik parteid pole ühesugused. Eesti Iseseisvuspartei on Eesti poliitikamaastikul unikaalne, oleme isesesivuslasi esindav partei, ainus opositsiooniline partei, kui silmas pidada riikluse, majanduse ja välispoliitika põhiküsimusi.

Oleme ainus partei, mis pole reetnud Eesti riiki – me peame endiselt primaarseks ja ülimuslikuks EV Põhiseadust. Me tunnistame, et Euroopa Liit on liitriik, sest EL puhul on täidetud kõik liitriigi kvalitatiivsed põhitunnused. Tunnistame, et Eesti on liitriigi liikmesriik, et EL õigus on ülimuslik EV Põhiseaduse suhtes. Seega on Eesti okupeeritud riik Euroopa Liidu nimelise liitriigi poolt. Eesti sattus okupeerituse seisundisse EV Riigikogu poolt kordasaadetud riigiõigusliku riigireetmise kaudu, mis viis Eesti liitriigi koosseisu. 2003. aasta referendum oli EV Põhiseaduse vastane, nii nagu oli EV Põhiseaduse vastane juba sellise referendumi korraldamine.

2. Eesti Iseseisvuspartei on ainuke, mis pole Venemaa käsilaspartei, sest ainult meie vastustame kuulumist Euroopa Liitu ja sedakaudu Venemaa sissemarssi Eestisse 1987. aastal väljakuulutatud programmi ‘Euroopa ühiskodu’, mis näeb ette piiride kadumist lähiaastatel Vene Föderatsiooni ja Euroopa Liidu nimelise liitriigi vahel, nende ühinemist üheks liitriigiks, mis laiuks ühest ookeanist teiseni. Kümme viimast aastat oleme selgitanud, et Venemaa ei tule tagasi mitte tankidega üle Narva jõe, vaid Venemaa tuleb tagasi EL-i kaudu, kui me ei tee korda oma rahvuslikku majandust ja ei astu ELiidust välja.

3. Kaitseme Eesti riiki sel teel, et juhime tähelepanu ja nõuame uuskolonisatsiooni protsessi peatamist. Juhime tähelepanu, et Venemaa pole Eestist üleüldse lahkunudki: 1994. aastal lahkus rasketehnika ja 40 000-line sõjaväekontingent, kuid jäi 67 000, kelledest 35 000-le jäeti alles relvad. Eriti juhime tähelepanu sellele, et nn perekondade ühinemise tähe all on uuskolonisatsiooni tempo ületanud juba oluliselt 80-ndate aastate invasiooni tempo.

4. Ainult meie juhime tähelepanu ka sellele, et omariiklusvõime säilimise absoluutne eeltingimus on rahvusliku majanduse kõigutamatu elujõud. Kuid just rahvuslik majandus on sisuliselt hävitatud. Meie prognoos 2007.a. valimistel oli, et majandus langeb -22%-ni, tööpuudus tõuseb 25-30%-ni, Eestis tuleb majanduslik ja sotsiaalne kaos. Nii ka lähiajal juhtub. Juhime tähelepanu, et majandusmalli muutmine on vältimatus, iseseivusmeelsete inimest pääsemine võimule välishuvide käsilaste asemele on rahva omariiklusvõime säilitamise ainus tee.

5. Juhime tähelepanu sellelegi, et riigireeturparteide ja Eesti riigile lojaalsete parteide eristamine teineteisest on väga lihtne. Selleks tuleb välja selgitadas kuidas vastab üks või teine küsimusele: kas EL õigus on ülimuslik EV Põhiseaduse suhtes (st, et kas EL on liitriik)? Riigireeturparteid vastavad sellele, et Eesti on iseseisev riik; iseseivuslased vastavad, et Eesti on liitriigi liikmesriik, okupeeritud riik.

II TAOTLEME

1. Mõistagi on kohalikul taasandil väga olulised ka prügi, koertega, jne seotud probleemid ning me ei eira neid. Kuid me otseselt ei keskendu taolistele probleemidele, vaid keskendume põhimõttelistele küsimustele. Meie ei ole peasilitajad, iseseivuslased on pigem karmid inimesed, me ei kanna kedagi põhjendamatult kätel ja ei jutusta muinasjutte, vaid vaatame karmile tõele näkku ja ootame, et ka valijad seda teevad.

Meie tegevus lähtub üldisest aatest, et kodu on inimese turvalisus, kodumaa, on kodu turvalisus ja riik kodumaa turvalisus, ning kõik astmed peavad olema heas korras. Oma tegevuses tagame, et me ei tegele, piltlikult väljendudes, mitte sümptoomide ravimisega vaid üksnes haiguse diagnoosimise ja raviga.

2. Riigi ja ühiskonna tervenemine hakkab pihta korruptsiooni vähenemist, nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Kuid vaid kohaliku tasandi kõlbelisuse kasv tagab riikluse tasandil tervenemise, seepärast on kohalikud valimised võtmepositsioonil. Ilma innuka kaasalöömiseta kohalikul tasandi pole kellelgi õigustust kurta riikliku tasandi pahede üle – ise süüdi!

Erilise rünnaku objektiks saavad meie jaoks olema semukapitalism, riiklike ja omavalitsuste tellimustes väliskapitali soosimine, korruptiivne kokkuleplus. Mitte ainult tellimustööde tasandil, vaid ka eelarverahade kasutamisel, meie Euroopa Liidus liikmemaksust meile tagasitulnud rahade kasutamisel. Rahva rikkusega toretsemine ja laristamine meie kadalippu ei läbi. Meie põhimõte on niisiis: ühiskonna kõlbeline paranemine algab kohalikult tasandilt.

3. Regionaalpoliitika Eesti riigil puudub, jutud sel teemal valitsuse ja riigikogu tasandil ei maksa sentigi. Tegemist ei ole suutmatusega, vaid Eesti ettevalmistamisega riigireeturparteide poolt üleandmiseks Venemaa ja EL-i ühinemisel omamajanduslikult olematu ja regionaalpoliitikalt teovõimetu territooriumina, mida oleks probleemidevaba kuulutada halduslikuks regiooniks ilma omariikluseta.

Kuid initsiatiiv kohalikul tasasndil võimaldab oluliselt asja parandada ja siin näemegi hetkel oma võimalust: valdade logistiliselt õige liitmise läbi tõsta kohaliku tasandi elujõudu. See on täiesti võimalik.

4. Sotsiaalpoliitika ja tervishoid ei ole praegusel etapil enam asiselt analüüsitav ja prognoositav, sest majanduse kokkukukkumine ei ole enam välditav. Lähitulevikku käsitleda tegusalt ja realistlikult pole võimalik, sest meie hinnangul läheb riik peatselt üle kriisijuhtimisele. Meie hinnangul pole ka erakorralised valimised välditavad, sõltumata sellest, mida võimuerakonnad soovivad, sest majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid kasvavad neil üle pea. Ühiskonna edasine areng ei jätku ühtlaselt, isegi käesolev majanduslangus ei jätku ühtlaselt, vaid kiireneb. Seega positiivsete nootide väljavõlumine sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas eeldaks münhauseni muinasjutte. Meie valetamisega ei tegele.

5. Eesti haridus on hea, pole vaja muuta seda, mis hästi töötab.

6. Kultuur ei ole pea- ja ülikoolilinna monopol. Vähesed Pärnusse jäänud eesti tasemel kultuuritegijad vajavad töötingimusi ja igakülgset toetust. Väga tähtis on noorte toomine kultuuri juurde ja töö paljutõotavate annetega.

III MAJANDAME

1. Majandustegevus iga riigi terri­tooriu­mil koosneb rangelt kahest osast: resi­den­tide majan­dustegevus (ametlik nimetus: rahvus­lik majandus) ja mitteresidentide (välis­riikide koda­ni­kud, väliskapital) majandus­tegevus. Kogu ma­jandus­tegevust mõõdab sise­majanduse kogupro­dukt – SKP. Residentide ma­jan­dustegevust (seega siis Eesti rahvuslikku majan­dust) mõõdab rahvuslik koguprodukt – RKP. Kus­juures RKP=SKP-VKT (VKT – väliskapitali poolt Eestist välja­veetav tulu). Eesti on erandlik selles halvas mõttes, et mitteresidentide puhaskasu­mi väljavool on erakord­selt suur – ca 30 miljardit krooni 2007. aastal, seega 12,5% SKP mahust moodustas võõras rikkus. See tähendab, et Eesti rahvuslik majandus on nõr­ges­tatud, Eesti on uusko­loniseeritud riik, kus ela­nikud on välis­kapitali odav tööjõud. Rahva elujärje ja majan­dus­kasvu mõõt­mi­sel tohiks kasu­tada üks­nes RKP väärtust, mitte SKP väärtust, nagu praegu seda te­hakse, sest välja­viidud puhaskasum on ju võõ­ras rikkus. Kuid rah­vus­liku majanduse korda­te­gemi­ne on veel või­malik, kui võtta aluseks järg­mi­ne:

  • Maailmas on riigid jagunenud majandus­poliitil­iselt: uusliberalistlik kapitalism (Lääne tööstus­riigid), rah­vus­riiklik protektsionism (Kagu-Aasia edukad majan­dus­riigid), uuskoloniseeritud riigid (need, mis on aluseks võtnud Rah­vusvahelise Valuutafondi majan­dus­polii­tika). Eesti on niisiis uus­koloniseeritud riik.

  • Rahvusliku majanduse päästmiseks tuleb viia sea­du­sed vasta­vusse rahvusliku majanduse eelistamis­polii­tikaga, ma­jandus välja tuua IMFi kaudse juhtimise alt, Eesti Pank panna täitma riigi keskpanga funktsioone. Muu­hulgas peab Eesti Pank taastama/üles ehitama eesti rahvusliku panganduse täies mahus. Alles vaba lae­nu­võimaluse taga­mine rahvuslikule majandusele avab tee selle ülesehitamiseks, sest praegu Ees­tit valit­sevad (Rootsi ja Soome) äripan­gad viivad ellu halasta­matut eesti rahvusliku majanduse hävitamis­poliitikat.

  • Kasutada majanduses välisinvesteeringuid, ent sa­mas hoida nende iseloom range kontrolli all: tõkes­tada selliste välisinvesteeringute sissetulek, mille ees­mär­giks on siseturu ja ressursi ülesostmine. Riiki to­hib lasta vaid Eestile kasulikke inves­tee­ringuid, seal­juures kõiki­dest geopoliitilistest ruumi­dest, st et tuleb rakendada välisinvesteerin­gute ja majandus­side­me­te geopolii­tilise tasakaa­lus­tatuse print­siipi.

  • Rakendada ekspordile keskenduv rahvusprog­ram­mi­de põhine majandusstrateegia.

  • Infrastruktuur peab kuuluma riigile, näiteks raud­teed, energeetikaettevõtted, suuremad sadamad.

    2. Peame õigeks mõõdukalt regulee­ritud protektsio­nist­likku ma­jandus­poliitikat, väldime praegust uus­libe­ralist­likku majan­dus­poliitikat.

3. Peame vaja­likuks kõiki majan­dustegevuse vorme: nii era-, riiklikku- kui ka ühiste­ge­likku ette­võtlust, sealjuures nii suurt, kesk­mist kui ka väike-ettevõtlust.

4. Eelis­tame eksport­toot­mist ja lõpp­toodangu valmista­mist too­raine müügile.

5. Rah­vusliku majan­duse kiir­aren­da­misel teeme sobiva rõhu­asetuse ka Eesti erakord­selt suurtele (per capita) maa­põue- ja loodus­rik­kus­tele, erandlikult soodsale geograafilisele/geo­po­lii­tilisele asendile.

6. Põllumajandus peab uuesti saama heaolu ja julge­oleku üheks alustalaks. Taastame põllu­majan­duse elujõu pariteetse tollipoliitika abil, kogu maa­ilma turupotentsiaali ärakasutamise kaudu. Väär­tusta­me tooraine- ja loodussäästlikkust, soosime mahe­põllu­majan­dust, samas ei tee takistusi suur­toot­mi­se­le.

IV HOIATAME

Hoiatame kõiki valijaid, et need, kes soovivad, et tema hääl jõuaks valitud isikule, peavad absoluutselt hoiduma e-hääletamisest ja eelhääletamisest, sest nende häälte liikumine pole vaatlejate poolt tuvastatav ja hääled liiguva sinna kuhu võimuparteid soovivad.

Eesti Iseseisvuspartei toetajad! Hääletage ainult valimispäeval, sest meie vaatlejad saavad olema enamuses jaoskondadest ja me suudame EIP-vastased valimisvõltsingud tõkestada!

V KUTSUME ÜLES

Rahvuslik majandus kuningaks!

Eesti huvid nr 1, välishuvid nr 2!

Ellujäämise ainuke tee – Eesti Euroopa Liidust välja!

Päästa riik ja rahvas, astu Iseseisvusparteisse!

Oktoober, 2009

1,318 total views, 1 views today

Print Friendly

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>